ગુજરાત શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ વિશે

શ્રમયોગી તરફ સરકારના પ્રગતિશીલ અંદાજ, અને કામદારોના ઉત્કર્ષ માટે માપ લેવા માટે ઇચ્છા સાથે લઈને સરકારે શ્રમ નીતિ તૈયાર કરવામાં સરકાર મદદ કરવા માટે 'રાજ્ય સલાહકાર બોર્ડ' સલાહ લીધી છે. પહેલા બોમ્બે લેબર વેલ્ફેર ફંડ એક્ટ, 1953 ની દત્તક શ્રમિક કલ્યાણ પ્રવૃત્તિઓ રાજ્ય સરકાર દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી હતી. પરંતુ તે કામ વર્ગ સાંસ્કૃતિક ઉત્કર્ષ માટે સરકાર સીધા પ્રયત્નો પરંતુ અવકાશ અને હદ માં મર્યાદિત નથી કરી શકો છો કે વસૂલાત કરવામાં આવી હતી.

વધુ વાંચો

પ્રધાનો
Shri Vijaybhai R. Rupani
શ્રી વિજયભાઈ  આર. રૂપાણી

માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી
ગુજરાત સરકાર

Shri Vijaybhai R. Rupani
શ્રી દિલીપકુમાર વિરાજી ઠાકોર

મંત્રી,
શ્રમ અને રોજગાર વિભાગ

પદાધિકારીઓ
Shri Vijaybhai R. Rupani
શ્રી સુનીલ સિંઘી

અધ્યક્ષશ્રી,
ગુજરાત શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ

Shri Vijaybhai R. Rupani
શ્રી એચ ડી રાહુલ

I/C વેલ્ફેર કમિશનર
ગુજરાત શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ