સિદ્ધિઓ

કૌશલ્ય વિકાસ તાલીમ પ્રવૃત્તિઓ

વર્ષ લાભાર્થી ખર્ચ
2014 500 30
2017 500 30
2020 750 45

શૈક્ષણિક પુરસ્કાર યોજના

વર્ષ લાભાર્થી ખર્ચ
2014 - -
2017 3000 38
2020 5000 160

પ્રસુતિ સહાય અને બેટી પ્રોત્સાહન યોજના

વર્ષ લાભાર્થી ખર્ચ
2014 - -
2017 3000 175
2020 5000 350

સ્પર્ધાત્મક તાલીમ યોજના

વર્ષ લાભાર્થી ખર્ચ
2014 - -
2017 15000 15
2020 5000 100

વિશિષ્ટ કાર્યક્રમ/ રમત ગમત સ્પર્ધા સહાય યોજના

વર્ષ લાભાર્થી ખર્ચ
2014 - -
2017 10 5
2020 100 50

સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ સહાય યોજના

વર્ષ લાભાર્થી ખર્ચ
2014 - -
2017 1 2.5
2020 10 25