સંપર્ક કરો

ગુજરાત શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ

ઓફિસ સરનામું

"શ્રમયોગી કલ્યાણ ભવન",
'જી' કોલોની, સુખરામનગર પાણીની ટાંકી સામે,, હિરપુર,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૧ ગુજરાત

ફોન નંબર : ૦૭૯-૨૨૭૭૩૩૦૪-૦૫-૦૬
ફેક્સ નંબર : ૦૭૯-૨૨૭૭૩૩૦૫
ઇમેઇલ glwb1961@gmail.com

વડી કચેરીના કર્મચારીઓની યાદી

ક્રમાંક નામ હોદ્દો શાખાનું નામ
1 શ્રી એચ.ડી.રાહુલ ઇ/ચા.વેલ્ફેર કમિશ્નર
2 શ્રી એ.જી.પટેલ લેબર વેલ્ફેર ઓફીસર
3 શ્રી વાય.એચ.વાઘેલા જુનીયર કલાર્ક મહેકમ શાખા - ૧
4 શ્રીમતી એન.ડી.રાઠોડ જુનીયર કલાર્ક કેશ શાખા
5 શ્રી એચ.કે.ભાવસાર જુનીયર કલાર્ક બજેટ અને હીસાબી શાખાની કામગીરી પ્રો.ફંડ, ઉ.પ.ધો. અને ગ્રેજયુઇટી
6 શ્રી સી સી. પટેલ જુનીયર કલાર્ક ટીપીસી, બીલ્સ
7 શ્રી એમ.વાય.ખરાડી જુનીયર કલાર્ક ઓડિટ શાખા
8 શ્રી સી.એસ.પટેલ જુનીયર કલાર્ક ટીપીસી
9 શ્રી એન.જી.પરમાર જુનીયર ક્લાર્ક મહેકમ શાખા - ૨
10 શ્રી પી.આર.માત્રે જુનીયર ક્લાર્ક પ્રવૃત્તિ
11 શ્રી એન.એસ.મીણા પટાવાળા ડીસ્પેચર
12 શ્રી બી.બી.સોલંકી પટાવાળા ટી.પી.સી.
13 શ્રી એન.એચ.પટેલ પટાવાળા
14 શ્રી જી એસ.પટણી પટાવાળા
15 શ્રી એમ.એન.મકવાણા પટાવાળા
16 શ્રી કે.વાય.ખરાડી પટાવાળા
17 શ્રી એચ.ડી.પુવાર પટાવાળા
18 શ્રી પી.એસ.પરમાર પટાવાળા
19 શ્રી જી.ટી.શ્રીમાળી જુનિયર ક્લાર્ક

જિલ્લાવાર વિગતો

કેન્દ્ર કેન્દ્ર સંચાલક રમતશિક્ષક પટાવાળા શિ.શિક્ષિકા આયા લે.પા.ટા.વર્કર
રાજકોટ-૧ ઇ.ચા.શ્રી બી.એસ.પટેલ - બી.બી ખીમસુરીયા ખાલી જગ્‍યા ખાલી જગ્‍યા સી.એન. તલસાણીયા
રાજકોટ-૨ ઇ.ચા.એન.ટી.જોશી ખાલી જગ્‍યા ખાલી જગ્‍યા એન.ટી.જોષી સી.આર.પઢારીયા એસ.આર.રાઠોડ
વાકાનેર-૧ - એલ.ડી.રાજગોર એચ.બી.વાધેલા ખાલી જગ્‍યા - ખાલી જગ્‍યા
મોરબી ઇ.ચા. જે.આર.મેતા જે.જે.જાડેજા હાલ ફરજ મોકુફી હેઠળ આરેએમ.ચૌહાણ જે.આર.મંતા એચ.ડી.વાઘેલા (પા.ટા.આયા) ખાલી જગ્‍યા
ઉના ઉપકેન્‍દ્ર - - - - - વી.એમ. ગોરખીયા
મોરબી ઉપકેન્‍દ્ર ઇ.ચા..જે.આર.મેતા - - જે.સી.ભટ્ટ (પા.ટા) ખાલી જગ્‍યા ખાલી જગ્‍યા
કેન્દ્ર કેન્દ્ર સંચાલક રમતશિક્ષક પટાવાળા શિ.શિક્ષિકા આયા લે.પા.ટા.વર્કર
ભાવનગર-૧ ઇ.ચા જે.જી.પટેલ - ખાલી જગ્‍યા ખાલી જગ્‍યા ખાલી જગ્‍યા એસ.કે.ત્રિવેદી
ભાવનગર-ર ઇ.ચા. જે.જી.પટેલ - એ.બી.બાંભણીયા ઇ.ચા.એસ. એચ.દેરાસરી એસ.એસ.ચોરસીયા એસ.જી.બારૈયા
ભાવનગર-૩ જે.જી.પટેલ - બી.પી.ચાવડા ખાલી જગ્‍યા - એમ.ડી.બારૈયા
મહુવા જે.જી.પટેલ ઇ.ચા.કેન્‍દ્ર સંચાલક - ડી.એલ.ચોરસીયા ખાલી જગ્‍યા એસ.કે.બારૈયા (પા.ટા.આયા) કે.એમ.ચાવડા
કેન્દ્ર કેન્દ્ર સંચાલક રમતશિક્ષક પટાવાળા શિ.શિક્ષિકા આયા લે.પા.ટા.વર્કર
જામનગર-ર વાય.પી.શુકલ - ડી.સી.વાઘેલા ખાલી જગ્‍યા - પી.એસ. ગોંડલીયા
જામનગર ઉપકેન્‍દ્ર - - - - - આર.પી. કુંભારાણા
કેન્દ્ર કેન્દ્ર સંચાલક રમતશિક્ષક પટાવાળા શિ.શિક્ષિકા આયા લે.પા.ટા.વર્કર
સુરેન્‍દ્રનગર-૧ ઇ.ચા. એન.એસ.ઉપાધ્‍યાય - અસ.એમ.ભટ્ટ એન.એસ. ઉપાધ્‍યાય એલ.ડી.રાઠોડ એમ.આર.કારેલીયા
ધાંગધ્રા ઇ.ચા. જે.એ.પટેલ - એમ.જે. જાડેજા જે.એ પટેલ કે.ડી.સોલંકી ખાલી જગ્‍યા
કેન્દ્ર કેન્દ્ર સંચાલક રમતશિક્ષક પટાવાળા શિ.શિક્ષિકા આયા લે.પા.ટા.વર્કર
પોરબંદર-૧ ઇ.ચા.શ્રી વાય.પી.શુકલ - એન.વી.વાધેલા - ખાલી જગ્‍યા એસ.એમ. જમરીયા
પોરબંદર-ર ઇ.ચા.શ્રી વાય.પી.શુકલ - - ખાલી જગ્‍યા ખાલી જગ્‍યા એસ.કે.વિંઝુડા
કેન્દ્ર કેન્દ્ર સંચાલક રમતશિક્ષક પટાવાળા શિ.શિક્ષિકા આયા લે.પા.ટા.વર્કર
વડોદરા-૧ ઇ.ચા. શ્રી એ.ઝેડગોહેલ શ્રી એ.ઝેઙગોહેલ વી.વી.રાઠવા એસ.એસ .રાઠવા જે.ડીપટેલ (પા.ટા.આયા) એમ.સી.પ્રજાપતી
વડોદરા-ર ઇ.ચા એ.ઝેઙ.ગોહેલ - - - - -
વડોદરા-૪ - - શ્રી આર.એમ. નગરીયા - શ્રીમતી સી.એમ. વેલારી -
કેન્દ્ર કેન્દ્ર સંચાલક રમતશિક્ષક પટાવાળા શિ.શિક્ષિકા આયા લે.પા.ટા.વર્કર
સુરત-૧ ડી.એન.ચૌધરી - યુ.આર.કૈઠવાસ ખાલી જગ્‍યા જી.વી.રાઠોડ ખાલી જગ્‍યા
કેન્દ્ર કેન્દ્ર સંચાલક રમતશિક્ષક પટાવાળા શિ.શિક્ષિકા આયા લે.પા.ટા.વર્કર
ભરૂચ ઇ.ચા.ડી.એન.ચૌધરી - - એમ.આર.રાઠવ ખાલી જગ્‍યા ખાલી જગ્‍યા
કેન્દ્ર કેન્દ્ર સંચાલક રમતશિક્ષક પટાવાળા શિ.શિક્ષિકા આયા લે.પા.ટા.વર્કર
નવસારી કે.એફ.રાઠવા આસી.લે.વે.ઓ - - વી.પી. પટેલ ખાલી જગ્‍યા ખાલી જગ્‍યા
બીલીમોરા કે.એફ.રાઠવા આસી.લે.વે.ઓ - કે.એમ.ધોબી - ખાલી જગ્‍યા -
કેન્દ્ર કેન્દ્ર સંચાલક રમતશિક્ષક પટાવાળા શિ.શિક્ષિકા આયા લે.પા.ટા.વર્કર
વાપી કે.એફ.રાઠવા આસી.લે.વે.ઓ - વાય.બી પારેખ - - એચ.એન.કુબેર
કેન્દ્ર કેન્દ્ર સંચાલક રમતશિક્ષક પટાવાળા શિ.શિક્ષિકા આયા લે.પા.ટા.વર્કર
રાયપુર કુ.એચ.કે.વૈષ્‍ણવ - એમ.એમ.ચુનારા - - એન.બી.દવે એસ.એમ.દોશી એસ.એમ.કહાર (પા.ટા.ઇન્‍સ્‍ટ્રકટર)
બહેરામપુરા કે.જે.પટેલ - એન.એચ.પટેલ કે.વી.ભાલદર ખાલી જગ્‍યા એમ.એ.જાદવ
અશોકપુરા એચ.કે.મુંધવા - એમ.એન. મકવાણા ખાલી જગ્‍યા આર.એન.વ્‍યાસ જી.જે.પરમાર
અસારવા - એ.એન.રાણા બી.એસ. પરમાર એસ.એસ.શુકલ - યુ.જી.પટેલ
ચમનપુરા એચ.કે.મુંધવા - એ.એસ. મરાઠા ખાલી જગ્‍યા એમ.એમ. વાઘેલા જી.વી.દીક્ષીત
મેઘાણીનગર ઇ.ચા. એચ.કે.મુંધવા - જે.કે.રાઠોડ ખાલી જગ્‍યા ખાલી જગ્‍યા કે.જી.પટેલ
રખીયાલ ઇચા કુ.એચ.કે.વૈષ્‍ણવ - એલ.બી. ચુનારા વી.આર.મોદી ખાલી જગ્‍યા એ.એમ.મોદી આઇ.એ.ગાંધી
સરસપુર ઇ.ચા. એ.એન.રાણા - - ખાલી જગ્‍યા ખાલી જગ્‍યા બી.જી પટેલ
બાપુનગર-ર - એ.એન.રાણા વી.કે.પરમાર ખાલી જગ્‍યા ખાલી જગ્‍યા કુ.પી.બી.મહેતા એ.આર.મીસ્‍ત્રી
બાપુનગર-૩ શ્રીમતી પી.એમ.શુકલ જુનીયર કલાર્ક - ગણેશ એસ.પટણી વી.આર.વ્‍યાસ ખાલી જગ્‍યા કુ ડી.ટી ચૌહાણ
અમરાઇવાડી શ્રીમતી પી.એમ.શુકલ જુનીયર કલાર્ક - - ખાલી જગ્‍યા ખાલી જગ્‍યા ટી.બી સોલંકી
કલોલ ઇ.ચા એમ.એ. સથવારા - સી.એન. ભાવસાર - એન.એલ. પરમાર કે.એસ.પ્રજાપતિ
સિધ્‍ધપુર એમ.એ. સથવારા - એસ.કે પરમાર ખાલી જગ્‍યા આર.એમ .ઠાકર -