ડાઉનલોડ

બોમ્બે શ્રમ કલ્યાણ ફંડ અધિનિયમ, 1953

બોમ્બે શ્રમ કલ્યાણ એક્ટ દત્તક, 1953 છે, પરંતુ સૌથી મહત્વપૂર્ણ માપદંડ છે કારણ કે તેની પ્રવૃત્તિઓ માત્ર કામદારોને પણ તેમના પરિવારો અને તેમના આશ્રિતોને લાભ આપે છે. ગુજરાત કામદાર છે, એના પરિણામ રૂપે, નસીબદાર છે કે આવા પગલાં વૈધાનિક સંસ્થા દ્વારા કાનૂન તેમના મ

ડાઉનલોડ કરો

વાર્ષિક અહેવાલ વર્ષ 2010-2011

ગુજરાત શ્રમ કલ્યાણ બોર્ડ, શ્રમ અને રોજગાર વિભાગ, ગુજરાત વર્ષ 2010-2011 સરકાર વાર્ષિક અહેવાલ.

ડાઉનલોડ કરો

વાર્ષિક અહેવાલ વર્ષ 2011-2012

ગુજરાત શ્રમ કલ્યાણ બોર્ડ, શ્રમ અને રોજગાર વિભાગ, ગુજરાત વર્ષ 2011-2012 સરકાર વાર્ષિક અહેવાલ.

ડાઉનલોડ કરો