શૈક્ષણિક પુરસ્કાર યોજના ધોરણ 10

કારખાના/સંસ્થાની વિગત

વિદ્યાર્થીની વિગત

(દા.ત. શાળાનું ઓળખકાર્ડ, આધાર કાર્ડ, બેંક પાસબુક, પાસપોર્ટ કોઇ પણ એકની નકલ બીડવી. )

વિદ્યાર્થીના બેંક એકાઉન્ટની વિગતો

બિડાણ

:::::સામાન્ય શરતો:::::

(૧) વર્ષ ૨૦૧૭ માં ધોરણ - ૧૦ બોર્ડની પરીક્ષામા ઉતીર્ણ થયેલ અને જેમાં ૭૦ કે વધુ પર્સન્ટાઇલ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓને રૂ. ૧,૫૦૦=૦૦ શૈક્ષણીક પુરસ્કાર.

(૨) માર્કશીટની નકલ સ્વયં પ્રમાણીત કરી બીડવાની રહેશે.

(૩) આ યોજનાનો લાભ ગુજરાત રાજ્યમાં આવેલ કારખાના/ સંસ્થામાં કામ કરતા શ્રમયોગીઓના બાળકોને જ આપવામાં આવશે.

(૪) વિદ્યાર્થીઓના વાલી જે કારખાના/ સંસ્થામાં કામ કરતા હોય તેમના દ્વારા સબંધિત વાલીનો છેલ્લા એક વર્ષનો લેબર વેલ્ફેર ફંડ અત્રેની કચેરી ખાતે ભરવામાં આવતો હોય તેમના બાળકો/વિદ્યાર્થીઓને આ યોજનાનો લાભ મળવાપાત્ર થશે.

(૫) અધુરા દસ્તાવેજ/અધુરી વિગતે/ખોટી વિગતે/નિયત સમય મર્યાદા બાદ મળેલ અરજી પત્રક દફ્તરે કરવામાં આવશે.

(૬) કચેરીનો નિર્ણય આખરી ગણાશે. ન્યાય ક્ષેત્ર અમદાવાદ રહેશે.

(૭) માર્કશીટમાં દર્શાવેલ વિદ્યાર્થીના નામનો જ ચેક આપવામાં આવશે.

(૮) વિદ્યાર્થીના બેંક પાસબુકના પ્રથમ પાનાની ઝેરોક્ષ.