પ્રસૂતિ લાભ અને બેટી પ્રોત્સાહન યોજના

(Note: candidate name should be according to Bank A/C No. as they will receive as per Bank A/c Holder name
નૉૅધ: ઉમેદવારનું નામ બૅન્ક A/c નંબર મુજબ હોવું જોઈએ, કારણ કે તે બૅંક A/c ધારક નામ પ્રમાણે પ્રાપ્ત થશે)


કારખાના/સંસ્થાની વિગત

પ્રસુતાર્થીની વિગત

શ્રમયોગીનો તેમની સંસ્થા દ્વારા છેલ્લા ત્રણ વર્ષનો લેબર વેલ્ફેર ફંડ કાપીને ભરવામાં આવેલ હશે તો જ યોજનાનો લાભ મળવાપાત્ર થશે.

પ્રસુતિ સહાયની રકમ : રૂ. ૫૦૦૦/-

બેટી પ્રોત્સાહન યોજના : રૂ. ૨૫૦૦/- (પુત્રીનો જન્મ થયેલ હોય તો)

પ્રસુતાર્થીના બેંક એકાઉન્ટની વિગતો

બિડાણ:

:::::સામાન્ય શરતો:::::

(૧) આ યોજનાનો લાભ મહિલા શ્રમયોગી અથવા પુરૂષ શ્રમયોગીની પત્નીને ફક્ત એક પ્રસુતિ પૂરતો મળવા પાત્ર છે.

(૨) શ્રમયોગી જે-તે સંસ્થામા છેલ્લા 3 વર્ષથી નોકરી કરતા હોવા જોઇએ. તેઓને જ આ યોજનાનો લાભ આપવામાં આવશે.

(૩) પ્રસુતિની તારીખ બાદ ૧ (એક)વર્ષની અંદર અરજી કરવાની રહેશે. ત્યાર બાદની અરજી ધ્યાને લેવામાં આવશે નહિ.

(૪) કંપની દ્વારા અત્રેની કચેરી ખાતે ભરપાઈ કરવામાં આવેલ રસીદની નકલ છેલ્લા ત્રણ વર્ષની બીડવાની રહેશે.

(૫) બાળકના જન્મના પ્રમાણપત્ર/દાખલાની નકલ બીડવાની રહેશે.

(૬) પ્રસુતિ અંગે ડોકટરી પ્રમાણપત્રની નકલ બીડવાની રહેશે.

(૭) કારખાના/સંસ્થામા કામ કરતા શ્રમયોગીઓને આપવામા આવેલ ઓળખકાર્ડ ની નકલ ફરજીયાત પણે રજૂ કરવાની રહેશે.

(૮) પ્રસુતિનો લાભ પુરુષ શ્રમયોગીની પત્ની ને આપવાનો થાય તેવા કિસ્સામાં લગ્ન પ્રમાણપત્રની નકલ/આધારકર્ડ અથવા રેશનકાર્ડની નકલ બીડવાની રહેશે. અથવા સરકારશ્રી દ્રારા જારી કરવામાં આવેલ આધાર પૂરાવાની નકલ. (કોઇ પણ એક પૂરાવો રજૂ કરવો.)

(૯) સહાયની રકમ પ્રસુતાર્થી બહેનના નામે ચૂકવવાની હોય પ્રસુતાર્થી બહેનની બેંક પાસબૂકના પહેલા પાનાની ઝેરોક્ષ નકલ બીડવાની રહેશે.(એકાઉન્ટ નંબર અને આઇએફએસ(IFSC) કોડ સાથેના પાનાની નકલ)

(૧૦) જન્મના પ્રમાણપત્ર/દાખલામાં દર્શાવામાં આવેલ પ્રસુતાર્થીનું નામ અને બેંક પાસબૂકમાં દર્શાવેલ પ્રસુતાર્થીના નામમાં ફેરફાર જણાશે તો સહાય આપવામાં આવશે નહિ.

(૧૧) સહાય અન્વયે આખરી નિર્ણય વેલ્ફેર કમિશ્નરશ્રીનો રહેશે. ન્યાય ક્ષેત્ર અમદાવાદ રહેશે.