સ્ક્રીન રીડર ઍક્સેસ

સ્ક્રીન રીડર વેબસાઇટ મુક્ત / વાણિજ્યક
Screen Access For All (SAFA) http://safa-reader.software.informer.com/download/External website that opens in a new window મુક્ત
Non Visual Desktop Access (NVDA) http://www.nvda-project.org/External website that opens in a new window મુક્ત
System Access To Go http://www.satogo.com/External website that opens in a new window મુક્ત
Thunder http://www.screenreader.net/index.php?pageid=11External website that opens in a new window મુક્ત
Web any where http://webanywhere.cs.washington.edu/wa.phpExternal website that opens in a new window મુક્ત
Hal http://www.yourdolphin.co.uk/productdetail.asp?id=5External website that opens in a new window વાણિજ્યક
JAWS http://www.freedomscientific.com/Products/Blindness/JAWSExternal website that opens in a new window વાણિજ્યક
Supernova http://www.yourdolphin.co.uk/productdetail.asp?id=1External website that opens in a new window વાણિજ્યક
Window-Eyes http://www.gwmicro.com/Window-Eyes/External website that opens in a new window વાણિજ્યક