કૌશલ્ય વર્ધન તાલીમ યોજના

કારખાના/સંસ્થાની વિગત

(Note: candidate name should be according to Bank A/C No. as they will receive as per Bank A/c Holder name
નૉૅધ: ઉમેદવારનું નામ બૅન્ક A/c નંબર મુજબ હોવું જોઈએ, કારણ કે તે બૅંક A/c ધારક નામ પ્રમાણે પ્રાપ્ત થશે)


શ્રમયોગીની વિગત

અભ્યાસ

ક્રમ *
પરીક્ષા *
પાસ/નાપાસ *
પાસ કર્યા વર્ષ *
1
એસ.એસ.સી
2
એચ.એસ.સી.
3
સ્નાતક

બેંક એકાઉન્ટની વિગતો

બિડાણ