સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા

તાલીમાર્થીની વિગત

તાલીમાર્થીની શૈક્ષણિક લાયકાત *

કારખાના/સંસ્થા

(લેબર વેલ્ફેર ફંડ ભર્યાની રસીદની નકલ બીડવી)